Skip to main content

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Media produkcija d.o.o., Novi Goljak 7a, 10000 Zagreb, OIB: 46866458003, napravljena je sukladno Općoj Uredbi (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od dana 27. travnja 2016. godine, o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

1. Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je društvo Media produkcija d.o.o., Novi Goljak 7a, 10000 Zagreb, OIB: 46866458003

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

broj telefona: 01/4836-321

e-mail: info@mediaprodukcija.hr

adresa: Novi Goljak 7a, 10000 Zagreb

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Društvo Media produkcija d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili ispunjavanjem on-line prijavnice za Miss Universe Hrvatske i/ ili ispunjavanjem prijavnice na castingu.

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem on-line prijavnica i/ili prijavnica na castingu su: ime i prezime, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela, datum i godina rođenja, škola/fakultet koji pohađate, adrese profila na društvenim mrežama, mjere, konfekcijski broj.

3. Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci korist se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Prikupljeni podaci služe isključivo u svrhu odabira finalistica izbora Miss Universe Hrvatske i bit će dostupni isključivo osoblju Direkcije Miss Universe Hrvatske te se u druge svrhe neće koristiti niti će biti dostupni trećim osobama i/ili institucijama ili će biti dostupni isključivo u mjeri koja je potrebna za provedbu priprema i finalnog izbora Miss Universe Hrvatske, nabavke odgovarajuće garderobe i obuće za provedbu izbora Miss Universe Hrvatske.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni.

4. Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu za korištenje vaših osobnih podataka radi sudjelovanja u izboru Miss Universe Hrvatske možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti tako da nam se obratite putem e-maila: info@mediaprodukcija.hr ili putem pošte na adresu: Novi Goljak 7a, 10000 Zagreb.

Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja u izboru Miss Universe Hrvatske.

5. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

  • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka;
  • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, a čime će prestati obrada osobnih podataka;
  • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole, u slučaju podnošenja prigovora, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;
  • pravo na ograničenja obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti ti podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvareni pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;
  • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
  • pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu Media produkcija d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka) ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo Media produkcija d.o.o. prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese (uključujući profiliranje).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ove izjave. Ako biste se nekimo do navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti vaš zahtjev.