Prijavnica

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Podaci prikupljeni u ovoj prijavnici služe isključivo u svrhu odabira finalistica izbora Miss Universe Hrvatske i biti će dostupni isključivo osoblju Direkcije Miss Universe Hrvatske, te se u druge svrhe neće koristiti niti će biti dostupni trećim osobama i/ili institucijama ili će biti dostupni isključivo u mjeri koja je potrebna za provedbu priprema i finalnog izbora Miss Universe Hrvatske, nabavke odgovarajuće garderobe i obuće za provedbu izbora Miss Universe Hrvatske. Klikom na "pošalji" dajem Direkciji Miss Universe Hrvatske puno pravo korištenja prikupljenih podataka u svrhu kako je navedeno gore. Za više informacija u vezi obrade Vaših osobnih podataka kliknite na: Zaštita osobnih podataka.